Zoek
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Klachtenregeling

Van:

Mediator Worden

Bergerdensestraat 25a 1
6681 LK Bemmel
KVK-nummer: 123456789
BTW-nummer: NL123456789987654321

Artikel 1 Definities

1.1 Academie voor Mediationopleidingen: het opleidingsinstituut gevestigd Bergerdensestraat 25 A1, 6681 LK Bemmel.

1.2 Klacht: een schriftelijke uiting van ontevredenheid over een gebeurtenis of gedraging door of namens de Academie voor Mediationopleidingen als opleidingsinstituut.

1.3 Klachtbehandelaar: degene die de klacht in eerste instantie in behandeling neemt, zijnde de directeur van de Academie voor Mediationopleidingen.

1.4 Klachtencommissie: een onafhankelijke commissie die de klachtbehandeling overneemt van de klachtenbehandelaar wanneer de Klachtenbehandelaar de klacht niet naar tevredenheid van de klager heeft kunnen oplossen. De Klachtencommissie bestaat uit drie, niet aan de Academie voor Mediationopleidingen verbonden, personen die de Klacht inhoudelijk behandelen, waarvan één persoon tevens toeziet op het volgen van de procedure.

De voorzitter van de Klachtencommissie is Drs. Ing. Mario Penzen MBA, Dhr. Penzen is directeur Bedrijfsvoering en inkoop bij Rijkswaterstaat. Wanneer zich een klacht voordoet zal de dhr. Penzen zelf en volledig onafhankelijk van de Academie voor Mediationopleidingen een commissie samenstellen. Deze situatie heeft zich nog niet voorgedaan.

1.5 Klager: de (oud)student die een opleiding van de Academie voor Mediationopleidingen heeft gevold en die de Klacht indient.

Artikel 2 Indienen van een klacht

2.1 Een klacht kan tot 12 maanden na afronding van een opleiding van de Academie voor Mediationopleidingen worden ingediend.

2.2 Klachten dienen schriftelijk (per e-mail of per aangetekende brief) te worden ingediend bij:

Academie voor Mediationopleidingen

T.a.v. de Directie
Bergerdensestraat 25 A1
6681 LK Bemmel

2.3 De klacht dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

  • Naam en contactgegevens van de Klager
  • Een omschrijving van de klacht
  • Op welke persoon de Klacht betrekking heeft
  • De datum van het voorval dat heeft geleid tot de klacht
  • De datum van de opleiding

Artikel 3 Procedure

3.1 Bij binnenkomst van de Klacht wordt een apart dossier aangemaakt waarin de Klacht wordt geregistreerd, met vermelding van de datum van ontvangst.

3.2 De Klachtbehandelaar neemt de Klacht in behandeling. Uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst van de Klacht neemt de Klachtbehandelaar contact op met de Klager. Indien nodig verzoekt de Klachtbehandelaar om aanvullende informatie en/of documenten.

3.3 Getracht wordt om de Klacht in een gesprek tussen de Klager en de Klachtbehandelaar, in persoon of telefonisch, op te lossen. Dit gesprek vindt uiterlijk binnen vier weken na indiening van de Klacht plaats. Mocht er langere tijd nodig zijn, dan wordt binnen de termijn van vier weken een nieuwe termijn gegeven.

3.4 Indien de Klachtbehandelaar en de Klager niet tot een oplossing komen in het gesprek als genoemd in artikel 3.3 dan zal de Klacht op verzoek van de Klager en/of de Klachtbehandelaar worden voorgelegd aan de Klachtencommissie.

3.5 De Klachtencommissie geeft partijen gelegenheid tot hoor en wederhoor en geeft binnen vier weken nadat de Klacht aan de commissie is voorgelegd een aanbeveling hoe de Klacht op te lossen. De Klachtencommissie doet geen bindende uitspraken en legt geen sancties op.

3.6 Mocht voornoemde niet leiden tot het oplossen van de Klacht, dan wijst de directeur van de Academie voor Mediationopleidingen de Klager er op dat de Klacht kan worden voorgelegd aan een gezamenlijk door Klager en MfN aan te wijzen MfN-klachtbehandelaar. De Academie voor Mediationopleidingen is op voorhand akkoord met de door betrokkenen aangewezen MfN-klachtbehandelaar.

3.7 Mocht ook mediation niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan Klager en of de Academie voor Mediationopleidingen middels arbitrage een bindende uitspraak vragen. De Academie voor Mediationopleidingen is daartoe aangesloten bij  De Geschillencommissie consumentenzaken https://www.degeschillencommissie.nl/ Zakelijke klanten kunnen zich wenden tot de Commissie van Kwaliteitshandhaving van het NRTO.

Artikel 4 Registratie

4.1 De Academie voor Mediationopleidingen houdt een overzicht bij van alle bij de Academie voor Mediationopleidingen binnengekomen Klachten.

4.2 Per Klacht wordt een apart dossier aangemaakt met alle documenten welke betrekking hebben op de Klacht.

4.3 In het dossier wordt opgenomen of en hoe de Klacht is opgelost.

4.4 Na afhandeling van de Klacht wordt het dossier nog vijf jaar bewaard.

Artikel 5 Geheimhouding

5.1 Er geldt een geheimhoudingsplicht voor de Klager, de Academie voor Mediationopleidingen, de Klacht­behandelaar en de Klachtencommissie ten aanzien van de Klacht en alle gegevens die bij de behandeling van de Klacht bekend worden.

5.2 In uitzondering op het gestelde in lid 1 is het de directeur van de Academie voor Mediationopleidingen toegestaan docenten en medewerkers van de Academie voor Mediationopleidingen die betrokkenen zijn bij de Klacht in te lichten over de (behandeling van de) Klacht.

Artikel 6 Overig

6.1 Deze Klachtenregeling is vastgesteld door de Academie voor Mediationopleidingen. De Academie voor Mediationopleidingen is te allen tijde gerechtigd deze regeling te wijzigen.

6.2 In alle situaties waarin in deze Klachtenregeling niet is voorzien beslist de Academie voor Mediation­opleidingen.

6.3 In geval de Klacht de directeur van de Academie voor Mediationopleidingen betreft dan wordt de rol van Klachtbehandelaar ingevuld door de voorzitter van de Klachtencommissie.